Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
managership
managership
[,mænidʒə∫ip]
danh từ
chức quản lý, chức quản đốc, chức giám đốc


/,mænə'dʤəʃip/

danh từ
chức quản lý, chức quản đốc, chức giám đốc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.