Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laverock
laverock
['lævərək]
danh từ
chim chiền chiện ((cũng) lark)


/lævərək/

danh từ ((cũng) lark)
(thơ ca) chim chiền chiện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.