Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lake-dwelling
lake-dwelling
['leik,dweliη]
danh từ
nhà ở trên mặt hồ (xưa)


/'leik,dweliɳ/

danh từ
nhà ở trên mặt hồ (xưa)

Related search result for "lake-dwelling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.