Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lỗi thời


[lỗi thời]
xem cổ lỗ sĩ
Không bao giờ bị xem là lỗi thời
Perennially fashionable; timeless; datelessout - of - date; out - model


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.