Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khi khu


[khi khu]
(văn chương) Uneven, bumpy.
Đường núi khi khu
A bumpy mountain road.(văn chương) Uneven, bumpy
Đường núi khi khu A bumpy mountain road


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.