Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khởi đầu


[khởi đầu]
to start; to beginStart, begin
Vạn sự khởi đầu nan Begin is the diffculty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.