Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kaleidoscopical
kaleidoscopical
[kə,laidə'skɔpikəl]
Cách viết khác:
kaleidoscopic
[kə,laidə'skɔpik]
như kaleidoscopic


/kə,laidə'skɔpik/ (kaleidoscopical) /kə,laidə'skɔpikəl/

tính từ
(thuộc) kính vạn hoa
(nghĩa bóng) có nhiều màu sắc biến ảo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.