Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrepealability
irrepealability
['iri,pi:lə'biliti]
Cách viết khác:
irrepealableness
[,iri'pi:ləblnis]
danh từ
tính không thể bãi bỏ được (điều khoản, quy định...)


/'iri,pi:lə'biliti/ (irrepealableness) /,iri'pi:ləblnis/

danh từ
tính không thể bâi bỏ được (điều khoản, quy định...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.