Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intertropical
intertropical
[,intə'trɔpikəl]
tính từ
giữa hai chí tuyến


/,intə'trɔpikəl/

tính từ
giữa hai chí tuyến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.