Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infectiousness
infectiousness
[in'fek∫əsnis]
Cách viết khác:
infectiveness
[in'fektivnis]
infectivity
[,infek'tiviti]
danh từ
tính lây, tính nhiễm
(y học) tính nhiễm trùng; tính lây nhiễm
tính dễ lan truyền, tính dễ lây


/in'fekʃəsnis/ (infectiveness) /in'fektivnis/ (infectivity) /,inkek'tiviti/

danh từ
tính lây, tính nhiễm
(y học) tính nhiễm trùng; tính lây nhiễm
tính dễ lan truyền, tính dễ lây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.