Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illimitability
illimitability
[i,limitə'biliti]
Cách viết khác:
illimitableness
[i'limitəblnis]
danh từ
sự không thể giới hạn, sự vô hạn, sự vô biên


/i'lisitnis/ (illimitability) /i,limitə'biliti/

danh từ
sự trái phép, sự không hợp pháp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.