Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
identification tag
identification+tag
[ai,dentifi'kei∫n'tæg]
danh từ
(quân sự) thẻ căn cước


/ai,dentifi'keiʃn'tæg/

danh từ
(quân sự) thẻ căn cước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.