Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idealism
idealism
[ai'diəlizm]
danh từ
(triết học) chủ nghĩa duy tâm
chủ nghĩa lý tưởng


/ai'diəlaiz/

danh từ
(triết học) chủ nghĩa duy tâm
chủ nghĩa lý tưởng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idealism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.