Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
icelandic
icelandic
[ais'lændik]
tính từ
(thuộc) Aixơlen, (thuộc) Băng đảo
danh từ
tiếng Aixơlen, tiếng Băng đảo


/ais'lændik/

tính từ
(thuộc) băng đảo

danh từ
tiếng băng đảo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.