Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
huệ cố


[huệ cố]
(từ cũ; nghĩa cũ) Condescend to.(từ cũ; nghĩa cũ) Condescend tọ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.