Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroi-comic
heroi-comic
[hi'roui'kɔmik]
tính từ
nửa hùng tráng nửa hài hước


/hi'roui'kɔmik/

tính từ
nửa hùng tráng nửa hài hước

Related search result for "heroi-comic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.