Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
health-officer
health-officer
['helθ,ɔfisə]
danh từ
cán bộ y tế


/'helθ,ɔfisə/

danh từ
cán bộ y tế

Related search result for "health-officer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.