Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hồ sơnoun
file; record

[hồ sơ]
document; file; record
Hồ sơ (về ) một vụ án hình sự
Documents relating to a criminal case
Chúng tôi đã đưa lý lịch của anh vào hồ sơ
We have placed your CV on file/in our files
Hồ sơ của họ sẽ được cấp trên giải quyết
Their file will be dealt with at a higher level; Their file will be dealt by a higher authority
Lập hồ sơ một tên tội phạm nguy hiểm
To build up a file on a dangerous criminal
Cảnh sát địa phương chưa có hồ sơ về băng trộm này
The local police haven't kept any file on this gang of thieves; The local police haven't kept this gang of thieves on fileGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.