Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
học đòi


[học đòi]
to ape
Học đòi những thói xa hoa
To ape others' expensive tastes
to dabbleApe, take a leaf out of the book of
Học đòi những thói xa hoa To ape other's expensive tastes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.