Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gutta-percha
gutta-percha
[,gʌtə'pə:t∫ə]
danh từ
Gutapeca, nhựa két


/'gʌtə'pə:tʃə/

danh từ
Gutapeca, nhựa két


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.