Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gorgonize
gorgonize
['gɔ:gənaiz]
động từ
the jailer gorgonized at the boy
viên cai ngục trừng trừng nhìn thằng bé


/'gɔ:gənaiz/

ngoại động từ
((thường) at) nhìn trừng trừng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.