Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glossary
glossary
['glɔsəri]
danh từ
danh sách các từ khó hoặc từ chuyên môn trong một quyển sách cùng với định nghĩa của chúng; bảng chú giải thuật ngữ(Tech) bản chú giải, tập từ vựng; từ điển thuật ngữ


tập từ vựng; từ điển, thuật ngữ chuyên môn

/'glɔsəri/

danh từ
bảng chú giải
từ điển thuật ngữ; từ điển cổ ngữ; từ điển thổ ngữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.