Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glossarial
glossarial
[glɔ'seəriəl]
tính từ
(thuộc) bảng chú giải
(thuộc) từ điển thuật ngữ; (thuộc) từ điển cổ ngữ; (thuộc) từ điển thổ ngữ


/glɔ'seəriəl/

tính từ
(thuộc) bảng chú giải
(thuộc) từ điển thuật ngữ; (thuộc) từ điển cổ ngữ; (thuộc) từ điển thổ ngữ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.