Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)[gô]
(cũng nói trói gô) Tie fast, pinion.
Gô tên ăn trộm lại
To tie fast a thief.(cũng nói trói gô) Tie fast, pinion
Gô tên ăn trộm lại To tie fast a thief


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.