Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fringe-benefit
fringe-benefit
['frindʒ'benifit]
danh từ
phúc lợi phụ; phụ cấp ngoài


/'frindʤ'benifit/

danh từ
phúc lợi phụ; phụ cấp ngoài

Related search result for "fringe-benefit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.