Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forecastle
forecastle
['fouksl]
Cách viết khác:
fo'c'sle
['fouksl]
danh từ
(hàng hải) phần trước của tàu dưới boong (cho thuỷ thủ ở)
(sử học) phần boong ở mũi tàu


/'fouksl/ (fo'c'sle) /'fouksl/

danh từ
(hàng hải) phần trước của tàu dưới boong (cho thuỷ thủ ở)
(sử học) phần boong ở mũi tàu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.