Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flexility




flexility
[flek'siliti]
Cách viết khác:
flexibility
[,fleksə'biliti]
như flexibility


/flexility/

danh từ
tính chất dẻo, tính chất mền dẻo, tính dễ uốn
tính dễ sai khiến, tính đễ thuyết phục, tính dễ uốn nắn
tính linh động, tính linh hoạt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.