Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flash lamp


    Chuyên ngành kỹ thuật
đèn chớp
đèn hiệu
đèn pin
    Lĩnh vực: xây dựng
đèn xung
ống xung
    Chuyên ngành kỹ thuật
đèn chớp
đèn hiệu
đèn pin
    Lĩnh vực: xây dựng
đèn xung
ống xung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.