Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flash bulb


    Chuyên ngành kỹ thuật
bóng đèn chớp
đèn chớp
    Lĩnh vực: điện lạnh
đèn (chớp) nháy
    Lĩnh vực: điện
đèn chớp sáng
    Chuyên ngành kỹ thuật
bóng đèn chớp
đèn chớp
    Lĩnh vực: điện lạnh
đèn (chớp) nháy
    Lĩnh vực: điện
đèn chớp sáng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.