Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flag-officer
flag-officer
['flæg,ɔfisə]
danh từ
(hàng hải) sĩ quan cấp đô đốc


/'flæg,ɔfisə/

danh từ
(hàng hải) sĩ quan cấp đô đốc

Related search result for "flag-officer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.