Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
festoonery
festoonery
[fes'tu:nəri]
danh từ
sự trang trí bằng tràng hoa


/fes'tu:nəri/

danh từ
sự trang trí bằng tràng hoa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.