Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exploitable
exploitable
[iks'plɔitəbl]
tính từ
có thể khai thác, có thể khai khẩn
có thể bóc lột, có thể lợi dụng


/iks'plɔitəbl/

tính từ
có thể khai thác, có thể khai khẩn
có thể bóc lột, có thể lợi dụng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.