Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
examinatorial


/ig,zæminə'tɔ:riəl /

tính từ
(thuộc) sự thi cử
(thuộc) người chấm thi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.