Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exaggeratedly
exaggeratedly
[ig'zædʒəreitidli]
phó từ
thổi phồng, phóng đại, cường điệu
quá mức, quá khổ


/ig'zædʤəreitidli /

phó từ
thổi phồng, phóng đại, cường điệu
quá mức, quá khổ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.