Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erotamania
erotamania
[i,rɔtə'meinjə]
danh từ
bệnh tương tư; bệnh điên vì tình
xung động thoả dục


/i,rɔtə'meinjə/

danh từ
bệnh tương tư; bệnh điên vì tình
xung động thoả dục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.