Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enkindle
enkindle
[in'kindl]
ngoại động từ
nhen, nhóm (lửa...)
to enkindle a war
nhóm ngọn lửa chiến tranh, gây ra chiến tranh
kích thích, kích động, khêu gợi


/in'kindl/

ngoại động từ
nhen, nhóm (lửa...)
to enkindle a war nhóm ngọn lửa chiến tranh, gây ra chiến tranh
kích thích, kích động, khêu gợi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.