Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
editorialize
editorialize
[,edi'tɔ:riəlaiz]
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) viết xã luận


/,edi'tɔ:riəlaiz/

nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) viết xã luận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.