Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disregardful
disregardful
[,disri'gɑ:dful]
tính từ
không để ý đến, không đếm xỉa đến, bất chấp, coi thường, coi nhẹ


/,disri'gɑ:dful/

tính từ
không để ý đến, không đếm xỉa đến, bất chấp, coi thường, coi nhẹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.