Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disinheritance
disinheritance
[,disin'heritəns]
danh từ
sự tước quyền thừa kế


/,disin'heritəns/

danh từ
sự tước quyền thừa kế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.