Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
depth-charge
depth-charge
Xem depth-bomb


/'depθbɔm/ (depth-charge) /'depθtʃɑ:dʤ/
charge) /'depθtʃɑ:dʤ/

danh từ
(hàng hải) bom phá tàu ngầm

Related search result for "depth-charge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.