Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delivery note
delivery+note
[di'livəri'nout]
danh từ
(thương nghiệp) phiếu giao hàng


/di'livəri'nout/

danh từ
(thương nghiệp) phiếu giao hàng

Related search result for "delivery note"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.