Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decomposite
decomposite
[di:'kɔmpəzit]
tính từ
gồm nhiều bộ phận phức tạp
danh từ
cái gồm nhiều bộ phận phức tạp


/di:'kɔmpəzit/

tính từ
gồm nhiều bộ phận phức tạp

danh từ
cái gồm nhiều bộ phận phức tạp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.