Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dao bầu


[dao bầu]
danh từ
Chopper, sticker, sticking knife, batcher' knifeChopper, sticker, sticking knife


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.