Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dự thảo


[dự thảo]
draft
Dự thảo hiến pháp
Draft constitution
Dự thảo hợp đồng
Draft agreement/contractDraft (a bill...)
Draft bill, draft resolution..


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.