Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dịch thuật


[dịch thuật]
translation
Có khiếu dịch thuật
To have a feel for translation
Tôi làm công việc dịch thuật đã hơn 15 năm
I've done translation work for more than 15 years
Ông thấy khả năng dịch thuật của cô ấy như thế nào?
How do you find her ability as a translator?Translate (nói khái quát)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.