Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dạy đời


[dạy đời]
xem lên lớp 3, 4(khẩu ngữ) Speak in a superior tone, speak with a superior air, talk like a Dutch uncle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.