Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corporealize
corporealize
[kɔ:'pɔ:riəlaiz]
ngoại động từ
vật chất hoá, cụ thể hoá


/kɔ:'pɔ:riəlaiz/

ngoại động từ
vật chất hoá, cụ thể hoá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.