Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
controvertst


/,kɔntrə'və:ʃəlist/ (controvertist) /'kɔntrəvə:tist/

danh từ
người tranh luận, người luận chiến; người bút chiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.