Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contemptibleness
contemptibleness
Xem contemptibility


/kən,temptə'biliti/ (contemptibleness) /kən'temptəblnis/

danh từ
tính đáng khinh, tính đê tiện, tính bần tiện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.