Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-bean
coffee-bean
['kɔfi'bi:n]
Cách viết khác:
coffee-berry
['kɔfi'beri]
danh từ
hột cà phê


/'kɔfi'bi:n/ (coffee-berry) /'kɔfi'beri/
berry) /'kɔfi'beri/

danh từ
hột cà phê

Related search result for "coffee-bean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.